Anuncios de Selección de persoal

Oferta de emprego público ano 2022 e ano 2023

Oferta de emprego público do ano 2022

12.12.2023/ 09.38 horas Oferta de emprego público ano 2023

19.01.2024/13.31 horas. Anuncio BOP correccion erros OPE 2023

Proceso selectivo profesor/a frauta do conservatorio municipal

31.05.2023/10.57 h. Convocatoria e bases da convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de profesor_a de frauta, polo procedemento de oposición.

16.08.2023/09.00 h. Anuncio DOG

16.08.2023/09.00 h. Anuncio BOE

15.09.2023 14:30 Lista provisional admitidas/os e excluidas/os para a cobertura dunha praza de profesor de frauta

03.10.2023/08.55 h Anuncio BOP lista provisional admitidos e excluídos.

02.11.2023/13.01h.  Anuncio BOP lista definitiva admitidos/excluídos, composición tribunal e data 1º exercicio.

14.11.2023/14.10h. Convocatoria aos aspirantes para o vindeiro día 20 de novembro de 2023 ás 10 horas no salón de plenos do Concello para a lectura pública do primeiro exercicio realizado.

20.11.2023/14.15h. Resultado valoracións primeiro exercicio e convocatoria aos aspirantes, que superaron o primeiro exercicio, para o vindeiro día 30 de novembro de 2023 ás 15:00 horas no Conservatorio municipal de música de Culleredo

02.01.2024/12.58 h. Acta núm. 3

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de técnico/a de orientación (A2)

20.03.2023/15.06 h. Lista provisional admitidos e excluídos.

15.05.2023/15.23 h. . Anuncio BOP lista definitiva admitidos e excluídos.

26.06.2023/08.48 h. Anuncio BOP proposta nomeamento e proposta lista chamamentos.

07.12.2023/13.42 h. Anuncio BOP proposta nomeamento e proposta listaxe para posibles nomeamentos, vistas as alegacións presentadas.

22.12.2023/09.12 h. Anuncio BOP nomeamento funcionario e listaxe de reserva para posibles nomeamentos.

 

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de axente de emprego e desenvolvemento (A2)

20.03.2023/15.20 horas. Lista provisional de admitidos e excluídos.

15.05.2023/15.18 h. Anuncio BOP lista definitiva de admitidos e excluídos.

23.06.2023/09.58 h. Anuncio BOP proposta de nomeamento e proposta listaxe para nomeamentos.

14.11.2023/14.10 h. Anuncio BOP nomeamento  funcionaria de carreira e listaxe de reserva para nomeamentos.

 

 

Convocatoria conserxe-colexio (acceso libre)

Convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de conserxe-colexio de administración xeral, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, funcionario de carreira, oposición libre

Acordo do tribunal cualificador do proceso selectivo dunha praza de conserxe

-colexio de data 8 de febreiro de 2022.

Nomeamento presidente suplente da comisión de valoración e data 1º exercicio.

Plantilla de respostas 1º exercicio.

Acordo do tribunal cualificador sobre as reclamacións presentadas ao 1º exercicio.

Plantilla de respostas definitiva.

Valoracións do 1º exercicio e data do 2º exame.

Anuncio complementario do tribunal ao publicado o día 11 de xullo sobre o resultado definitivo do 1º exercicio.

Anuncio resolución alegacións primeiro exercicio.

Anuncio cualificacións 2º e 3º exercizo.

Acordo do tribunal cualificadors sobre as reclamacións presentadas ao 2º exercicio.

Anuncio acta do 12 de agosto de 2022 do tribunal cualificador.

Anuncio acta do 12 de setembro de 2022 do tribunal cualificador.

Anuncio BOP nomeamento funcionaria de carreira.

Anuncio BOP nomeamento funcionaria interina.

Anuncio BOP nomeamento funcionaria interina.

Anuncio resolucion nomeamento funcionaria interina.

10.02.2023 Anuncio nomeamento funcionaria interina.

02.11.2023/14.00 h. Nomeamento funcionario interino.

09.11.2023/13.48 h. Anuncio BOP nomeamento funcionario interino.

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de educador/a social (A2)

20.03.2023/14.59 horas. Lista provisional de admitidos e excluidos.

21.04.2023/13.37 horas. Lista definitiva de admitidos e excluídos.

20.06.2023/09.09 horas. Anuncio BOP proposta nomeamento e proposa listaxe para chamamentos.

02.11.2023/14.52 horas. Anuncio BOP nomeamento de funcionaria de carreira.

Lista de substitución de profesor/a de música do conservatorio do Concello de Culleredo nas especialidades de acordeón/piano, canto, clarinete, composición, frauta, guitarra, percusión, piano, trompeta, saxofón, violín e violonchelo (persoal laboral tempo

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria celebrada en data 15/05/2023, acordou aprobar a convocatoria e as bases da convocatoria de proceso selectivo para a formación dunha lista de substitución de profesor/a de música do conservatorio do Concello de Culleredo nas especialidades de acordeón/piano, canto, clarinete, composición, frauta, guitarra, percusión, piano, trompeta, saxofón, violín e violonchelo (persoal laboral temporal).

O prazo para a presentación das solicitudes será de dez días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP nº 100 de 29 de maio de 2023).

O prazo de corrección de erros e a presentación de reclamacións remata o 17/08/2023.

11/08/2023 Lista provisional de substitución de profesor/a de música do conservatorio do Concello de Culleredo nas especialidades de acordeón/piano, canto, clarinete, composición, frauta, guitarra, percusión, piano, trompeta, saxofón, violín e violonchelo (persoal laboral temporal)

28.08.2023/ 13.20 h. Resolución lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as.

08.09.2023/ 12.56 h. Anuncio do Tribunal cualificador. Data realización exame galego, criterios corrección e nomeamento de persoal colaborador.

14.09.2023/17.28 h. Anuncio do Tribunal cualificador da sesión do 8 de setembro. Valoracións das seguintes especialidades: frauta, guitarra, composición, trompeta e violonchelo.

14.09.2023/17.37 h. Anuncio do Tribunal cualificador da sesión do 12 de setembro. Valoración das seguintes especialidades: canto e piano.

18.09.2023/15:00 h Anuncio do Tribunal cualificador da sesión do 18 de setembro. Valoración das seguintes especialidades: percusión e violín.

02.10.223/11.45 h. Resolución aprobación da listaxe de substitucións das especialidades de frauta, guitarra, composición, trompeta e violonchelo.

02.10.2023/15.15 h. Acta núm.4 do tribunal cualificador da sesión do 27 de setembro.

 

 

Proceso selectivo Enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas (persoal funcionario interino)

Convocatoria proceso selectivo lista substitución Enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas (persoal funcionario interino)

Lista substitución enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas.

Nomeamento funcionario interino

Proceso selectivo Técnico/a administración xeral (acceso libre)

Convocatoria e Bases da convocatoria do proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de técnico/a de administración xeral (acceso libre) funcionario/a de carreira

Anuncio BOE nº219 do 12 de setembro de 2022

Lista provisional de admitidos_as e excluidos_as.

Lista definitiva de admitidos_as e excluídos_as.

Listado de respostas 1º exercicio.

13.03.2023.- Listado de respostas 1º exercicio corrixido.

21.03.2023/10.41 horas. Anuncio do Tribunal cualificador da sesión do día 24.02.2023. Valoración 1º exercicio.

25.05.2023. Criterios valoración e data do 2º exercicio.

07.06.2023/12.30 horas. Anuncio do Tribunal cualificador da sesión do día 06.06.2023. Valoración 2º exercicio.

11.07.2023/14.26 horas. Anuncio do Tribunal cualificador da sesión do día 13.06.2023. Valoración 3º exercicio.

01.08.2023/ 10.30 horas. Anuncio da resolución pola que se eleva a definitiva a proposta do Tribunal cualificador do proceso selectivo

14.08-2023/11.39 horas. Anuncio BOP nomeamento de funcionario de carreira.

22.08.2023/13.08 horas. Anuncio BOP corrección erros.

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de mediador/a social (A2)

Lista provisional de admitidos e excluídos.

21.04.2023/13.33 h.- Lista definitiva de admitidos e excluídos.

15.05.2023/ 15.13 h. Anuncio BOP lista definitiva admitidos e excluídos.

28.06.2023/09.36 h. Anuncio BOP proposta nomeamento e proposta listaxe chamamentos.

18.08.2023/10.15 h. Anuncio BOP nomeamento funcionaria de carreira.

 

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de enxeñeiro/a técnico/a agrícola (A2)

16.03.2023/ 19.50 h. Lista provisional de admitidos e excluídos.

21.04.2023/13.25 h. Lista definitiva de admitidos e excluídos.

06.06.2023/12:00 h. Anuncio BOP  relación dos/as aspirantes admitidos por orde de puntuación obtido

19.07.2023/09.07 h. Anuncio BOP nomeamento funcionaria de carreira.

Lista substitución profesor/a musica do conservatorio municipal

31.05.2023/10.21 h. Convocatoria proceso selectivo dunha lista de substitución profesor/a música.

Convocatoria e Bases do proceso selectivo para a selección de persoal funcionario interino, asesoras/es xurídico sociais, por programas e creación dunha bolsa para nomeamentos

Lista definitiva de admitidos e excluídos, composición do tribunal e convocatoria para o exame da fase de oposición.

Anuncio da sesion do tribunal cualificador do 25 outubro.

Procesos selectivos de consolidación e estabilización de emprego temporal

Anuncio BOP bases xerais

Anuncio BOP bases especificas

Anuncio DOG bases especificas

Anuncio BOE convocatoria e bases proceso estabilización.c

Anexo I - Solicitude

Convocatoria e Bases do proceso selectivo para a selección de persoal funcionario interino, psicólogas/os, por programas e creación dunha bolsa para nomeamentos

Lista definitiva admitidos e excluídos, composición do tribunal e convocatoria para o exame da fase de oposición.

Anuncio do tribunal cualificador.

06.02.2023. Anuncio do tribunal cualificador (vistas as alegacións)

23.02.2023.- Anuncio do tribunal cualificador. Valoracións finais.

Proceso selectivo Lista substitución arquitecto/a (persoal funcionario interino)

Convocatoria proceso selectivo para a elaboración dunha lista de substitución de arquitecto/a (persoal funcionario interino)

Prazo presentación solicitudes.

Lista Provisional admitidos/as e excluidos/as

Lista Definitiva admitidos/as e excluídos/as.

Resultado valoracións méritos.

Anuncio do tribunal cualificador.

Anuncio BOP resolución elevando a definitiva a proposta do Tribunal.

Anuncio BOP nomeamento funcionario interino.

 

Proceso selectivo técnico/a urbanismo (acceso libre)

Convocatoria para a cobertura en propiedade dunha praza de técnico/a de urbanismo de administración especial,

Lista provisional de admitidos e excluídos. Prazo reclamacións: aspirantes non admitidos do 28 de xuño ao 11 de xullo de 2022 (ambos inclusives.

Lista definitiva de admitidos e excluídos. Publicado no BOP do 9 de agoso de 2022 a lista definitiva de admitidos e excluídos.

Anuncio acta tribunal praza Técnico/a urbanismo

Anuncio acta tribunal do 20 outubro.

Anuncio acta tribunal 2 novembro. Puntuacion final e prazo alegacions.

Anuncio BOP resolución elevando a definitiva a proposta do Tribunal.

Anuncio BOP nomeamento funcionaria de carreira.

 

 

Proceso selectivo Profesor/a de música, especialidade Saxofón (persoal laboral temporal)

Convocatoria proceso selectivo dunha lista de substitución de profesor/a de música do conservatorio profesional na especialidade de saxofón (persoal laboral temporal)

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as.

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as, composición del tribunal e convocatoria ao exame.

Anuncio valoración final. Prazo de alegacións.

 

Proceso selectivo Listas substitución auxiliar administrativo/a (persoal funcionario interino)

Convocatoria proceso selectivo lista substitución auxiliar administrativo/a (persoal funcionario interino)

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as, e convocatoria exame.

Corrección erro lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as.

Plantilla de respostas do exame.

Resultado da valoración do exame.

Nota: Concédese un prazo de reclamacións ás valoracións de 3 días hábiles (do 13 ao 15 xuño ambos incluídos).

Resultado da valoración definitiva do 1º exame e plantilla de respostas tras alegacións.

Resultado definitivo do proceso selectivo.

Resolución aprobación lista de substitución definitiva do proceso selectivo.

Anuncio resultado definitivo proceso selectivo  (vistas as alegacións).

Anuncio BOP nomeamento funcionaria interina.

  04.05.2023/10.03 h . Anuncio BOP nomeamento funcionaria interina. 

 

Ofertas de Emprego Público - 2019 - 2020 - 2021

Ofertas de Emprego Público -

2019 

2020

2021

Modificación OPE 2020

Anuncio Corrección erros OPE 2021

Anuncio BOP oferta emprego publico complementaria para o ano 2021

 

Sede electrónica

Trámites en liña, taboleiro oficial, carpeta cidadá...

 

Canle Culleredo

Emisións en directo e material audiovisual.

 

Teléfonos de interese

 • Casa do Concello981.677.777
 • A Escada981.664.452
 • C.F.Pablo Picasso981.664.204
 • Centro de información ás mulleres (CIM)981.654.570
 • Centro municipal asociativo981.652.122
 • Conservatorio de Música981.667.798
 • Edificio usos múltiples981.665.597
 • Policia Local981.677.755
 • Protección Civil981.651.879
 • Servizos sociais de O Burgo981.654.570
 • Servizos sociais de Vilaboa981.660.079
 • Villa Melania981.650.077

Séguenos en Twitter

El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER

Patrocina