Composición da Corporación Municipal de Culleredo

 

CORPORACIÓN - PLENO

Réxime de sesioness: periocidade mensual, o derradeiro xoves de cada mes ás 13:30 horas. No suposto de que o día prefixado coincida con festivo ou inhábil, celebrarase a sesión co mesmo carácter de ordinaria o día hábil inmediatamente posterior á mesma hora.

 

PARTIDO SOCIALISTA (PSdeG-PSOE)

D. José Ramón Rioboo Castro

Adn María Guadalupe Pombo Carril

Adn Marta María Figueroa Fuentes

D. Juan Carlos Iglesias Lovelle

Adn Marta María Iglesias Becerra

D. Miguel Suárez García

Adn Jéssica Méndez Sánchez

D. Mario Alfonso Iglesias Gómez

Adn María Penélope López Díaz

D. Carlos Enrique Liñares Gestal

Adn Susana Amor Fernández

D. Abraham Seijas González 

 

PARTIDO POPULAR (PP)

Adn Izaskun García Gorostizu

D. Alfonso Rico Verea

D. Antón Prieto García

 

ALTERNATIVA DOS VECIÑOS (AV)

Adn María Alicia Ferreiro Varela

D. Eduardo José Mourelle Botana

Adn Sandra María Marzoa García

 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

D. Enrique Antonio Chouciño Garrido

Adn María Beatriz Pérez Mosquera

D. Gonzalo Méndez Mosquera

 

GRUPOS POLÍTICOS

Réxime de sesiones: ordinaria o venres anterior á celebración do Pleno ordinario, ás 13:30 horas, salvo naqueles casos en que coincida con festivo, que será o día anterior á mesma hora.

 

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE

Voceiro: Adn. Guadalupe Pombo Carril

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL POPULAR

Voceiro: Adn. Izaskun García Gorostizu

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DA ALTERNATIVA DOS VECIÑOS

Voceiro: D. Eduardo José Mourelle Botana

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Voceiro: D. Enrique Antón Chouciño Garrido

 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Réxime de sesións: periocidade semanal, os luns ás 13:30 horas. No suposto de que o día prefixado coincida con festivo ou inhábil, celebrarase una sesión co mesmo carácter de ordinaria o día hábil inmediatamente anterior á mesma hora.

D. José Ramón Rioboo Castro

Dª. María Guadalupe Pombo Carril

Dª. Marta María Figueroa Fuentes

D. Juan Carlos Iglesias Lovelle

Dª. Marta María Iglesias Becerra

D. Carlos Enrique Liñares Gestal

Dª. Jéssica Méndez Sánchez 

D. Abraham Seijas González


 

COMISIÓNS INFORMATIVAS

COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS, SERVIZOS, SEGURIDADE CIDADÁ, PERSOAL, MOCIDADE, VOLUNTARIADO E PROTECCIÓN CIVIL:

Réxime de sesiones : periocidade mensual, o penúltimo xoves de cada mes ás 13:00 horas. No suposto de que o día prefixado fose festivo ou inhábil, celebrarase una sesión como mesmo carácter de ordinaria o día hábil inmediatamente anterior a mesma hora.

Composición :

4 representantes del Grupo municipal del PSdeG-PSOE

José Ramón Rioboo Castro

Marta María Figueroa Fuentes

Carlos Enrique Liñares Gestal

Abraham Seijas González 

Suplentes:

María Guadalupe Pombo Carril

Juan Carlos Iglesias Lovelle

 

1 representante del Grupo municipal del Partido Popular

Izaskun García Gorostizu

Suplente:

Antón Prieto García

 

1 representante del Grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego

María Beatriz Pérez Mosquera

Suplente:

Enrique Antón Chouciño Garrido

 

1 representante del Grupo municipal da Alternativa dos Veciños

Sandra María Marzoa García

Suplentes:

María Alicia Ferreiro Varela

Eduardo José Mourelle Botana


 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE POLÍTICA SOCIAL, PROMOCIÓN DO DEPORTE, DESENVOLVEMENTO LOCAL, CULTURA, FESTAS E TURISMO:

Réxime de sesiones : periocidade mensual, o penúltimo xoves de cada mes ás 13:30 horas. No suposto de que o día prefixado fose festivo ou inhábil, celebrarase una sesión como mesmo carácter de ordinaria o día hábil inmediatamente anterior a mesma hora.

Composición :

4 representantes del Grupo municipal del PSdeG-PSOE

María Guadalupe Pombo Carril (delegación Presidencia proposta en sesión de data 15/07/2019 - resolución número 1079, de data 16/07/2019)

Juan Carlos Iglesias Lovelle

Miguel Suárez García

María Penélope López Díaz

Suplentes:

Mario Alfonso Iglesias Gómez

Abrahám Seijas González

 

1 representante del Grupo municipal del Partido Popular

Alfonso Rico Verea

Suplente:

Izaskun García Gorostizu

 

1 representante del Grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego

Gonzalo Méndez Mosquera

Suplente:

María Beatriz Pérez Mosquera

 

1 representante del Grupo municipal da Alternativa dos Veciños

Eduardo José Mourelle Botana

Suplentes:

María Alicia Ferreiro Varela

Sandra María Marzoa García

 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA, PATRIMONIO, ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICA, URBANISMO, PARTICIPACIÓN CIDADÁ, EDUCACIÓN E MEDIO RURAL:

Réxime de sesiones : periocidade mensual, o penúltimo xoves de cada mes ás 14:00 horas. No suposto de que o día prefixado fose festivo ou inhábil, celebrarase una sesión como mesmo carácter de ordinaria o día hábil inmediatamente anterior a mesma hora.

Composición :

4 representantes del Grupo municipal del PSdeG-PSOE

Marta María Iglesias Becerra (delegación Presidencia proposta en sesión de data 15/07/2019 - resolución número 1079, de data 16/07/2019)

Jéssica Méndez Sánchez

Susana Amor Fernández

Mario Alfonso Iglesias Gómez

Suplentes:

Juan Carlos Iglesias Lovelle

Abraham Seijas González 

 

1 representante del Grupo municipal del Partido Popular

Antón Prieto García

Suplente:

Alfonso Rico Verea

 

1 representante del Grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego

Enrique Antón Chouciño Garrido

Suplente:

María Beatriz Pérez Mosquera

 

1 representante del Grupo municipal da Alternativa dos Veciños

María Alicia Ferreiro Varela

Suplentes:

Eduardo José Mourelle Botana

Sandra María Marzoa García

 

 

 

COMISIÓNS ESPECIAIS

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS

Réxime de sessions : reunirase cando sexa convocada pola Presidencia para dictamina-la conta xeral de cada exercizo.

Composición:

4 representantes del Grupo municipal del PSdeG-PSOE

José Ramón Rioboo Castro (Presidente)

Marta María Iglesias Becerra

Juan Carlos Iglesias Lovelle

Abraham Seijas González 

Suplentes:

María Guadalupe Pombo Carril

Marta María FIgueroa Fuentes

 

1 representante del Grupo municipal del Partido Popular

Alfonso Rico Verea

Suplente:

Izaskun García Gorostizu

 

1 representante del Grupo municipal da Alternativa dos Veciños

María Alicia Ferreiro Varela

Suplente:

Eduardo José Mourelle Botana

 

1 representante del Grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego

Enrique Antón Chouciño Garrido

Suplente:

María Beatriz Pérez Mosquera

 

MESA XERAL DE CONTRATACIÓN

Composición:

 

Titulares

Suplentes

Presidente

Roberto Babío Fernández

Xefe de servizo de economía e facenda

Francisco Javier Varela Tejedor

Xefe de gabinete técnico

Vocais

Pilar María Pastor Novo

Secretaria xeral

Persoa que desempeñe a secretaría xeral

Vanesa García Barreiro

Interventora xeral

Persoa que desempeñe una intervención xeral

Francisco Javier Varela Tejedor

Xefe de gabinete técnico

Pablo Bouza Suárez

Xefe de servizo de cultura e educación

  Karina Paula Díaz Arluna

Técnica de administración

María Isabel Buján Bernárdez

Xefa de servizo de dinamización, formación e emprego

Secretaria

María de Carmen Martínez Mosquera

Xefa de negociado de contratación e asuntos xerais

María Luz Pedreira González

Técnica de administración


 

OUTROS ÓRGANOS COLEXIADOS

 

XUNTA LOCAL DE SEGURIDADE

Don José Ramón Rioboo Castro, Alcalde-presidente.

Doña Marta María Figueroa Fuentes, terceira tenente de Alcalde, concelleira delegada da área de seguridade cidadá e persoal.COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN, SEGUIMENTO DO ACORDO REGULADOR DO PERSOAL FUNCIONARIO E DO CONVENIO DO PERSOAL LABORAL

Don José Ramón Rioboo Castro, Alcalde-presidente.

Doña Marta María Figueroa Fuentes, terceira tenente de Alcalde, concelleira delegada da área de seguridade cidadá e persoal.

Un / Unha concelleiro / a do grupo político municipal do Partido Popular.

Un / Unha concelleiro / a do grupo político municipal do Bloque Nacionalista Galego.

Un / Unha concelleiro / a do grupo político municipal da Alternativa dos Veciños.

Suplentes:

Doña María Guadalupe Pombo Carril, primeira tenente de alcalde, concelleira delegada da área de política social, mocidade e promoción do deporte.

Don Diego Antonio Taibo Monelos, segundo tenente de alcalde, concelleiro delegado da área de urbanismo.

 

CONSELLOS ESCOLARES E MESAS DE ESCOLARIZACIÓN

Doña Jéssica Méndez Sánchez, sétima tenente de alcalde, concelleira delegada da área de participación cidadá, educación e medio rural.

Suplente:

Doña María Guadalupe Pombo Carril, primeira tenente de alcalde, concelleira delegada da área de política social, mocidade e promoción do deporte.

 

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL “MARIÑAS-BETANZOS”

Don José Ramón Rioboo Castro, Alcalde-presidente.

Suplente:

Doña Jéssica Méndez Sánchez, sétima tenente de alcalde, concelleira delegada da área de participación cidadá, educación e medio rural.

 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO “GOLFO ÁRTABRO SUR”

Don José Ramón Rioboo Castro, Alcalde-presidente.

Suplente:

Doña Jéssica Méndez Sánchez, sétima tenente de alcalde, concelleira delegada da área de participación cidadá, educación e medio rural.

 

CONSORCIO AS MARIÑAS

Don José Ramón Rioboo Castro, Alcalde-presidente.

Suplente:

Doña María Guadalupe Pombo Carril, primeira tenente de alcalde, concelleira delegada da área de política social, mocidade e promoción do deporte.

 

FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIDADE

Doña María Guadalupe Pombo Carril, primeira tenente de alcalde, concelleira delegada da área de política social, mocidade e promoción do deporte.

 

COMISIÓN DE BAREMACIÓN INTERCENTROS DO CONCELLO (GALIÑAS AZUIS)

Doña Jéssica Méndez Sánchez, sétima tenente de alcalde, concelleira delegada da área de participación cidadá, educación e medio rural.

Suplente:

Doña María Guadalupe Pombo Carril, primeira tenente de alcalde, concelleira delegada da área de política social, mocidade e promoción do deporte.

 

CONSELLO ESCOLAR COMO GALIÑAS AZUIS

Doña Jéssica Méndez Sánchez, sétima tenente de alcalde, concelleira delegada da área de participación cidadá, educación e medio rural.

Suplente:

Doña María Guadalupe Pombo Carril, primeira tenente de alcalde, concelleira delegada da área de política social, mocidade e promoción do deporte.CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

Don José Ramón Rioboo Castro, Alcalde-presidente.

 

MESA LOCAL DE COMERCIO

Composición pleno 28/02/2011

Composición pleno 26/09/2019

Presidente: Don Juan Carlos Iglesias Lovelle, concelleiro delegado de desenvolvemento local, cultura, festas e turismo.

Suplente: Dona Marta María Iglesias Becerra, concelleira delegada de facenda, patrimonio e administración electrónica.Secretaría: Doña Isabel Buján Bernárdez, xefa de servizo de dinamización, formación e emprego.

Suplente: Doña Marta Amor Seoane, axente de desenvolvemento local.Vogal: Don Mario Alfonso Iglesias Gómez, concelleiro delegado de comercio local.

Suplente: Dona María Penélope López Díaz, concelleira delegada de cultura.

 

Sede electrónica

Trámites en liña, taboleiro oficial, carpeta cidadá...

 

Canle Culleredo

Emisións en directo e material audiovisual.

 

Teléfonos de interese

 • Casa do Concello981.677.777
 • A Escada981.664.452
 • C.F.Pablo Picasso981.664.204
 • Centro de información ás mulleres (CIM)981.654.570
 • Centro municipal asociativo981.652.122
 • Conservatorio de Música981.667.798
 • Edificio usos múltiples981.665.597
 • Policia Local981.677.755
 • Protección Civil981.651.879
 • Servizos sociais de O Burgo981.654.570
 • Servizos sociais de Vilaboa981.660.079
 • Villa Melania981.650.077

Séguenos en Twitter

El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER

Patrocina