BANDO DE ALCALDÍA CON MOTIVO DA CELEBRACIÓN DE SAN XOÁN 2023

Con motivo da celebración das festas de San Xoán 2023, resulta necesario regular algúns aspectos da nosa convivencia cidadá. O presente bando vén a determinar as disposicions mínimas a cumprir para o mellor destrute das festas das lumaradas de San Xoán.

En consecuencia e en uso das facultades concedidas no artigo 124g da Lei 7/1985 do 2 de abril Reguladora das Bases de Réxime Local, modificada pola Lei 27/2013, 27 decembro, de racionalización e sostenibilidade da Administración Local.

DISPOÑO;

1.LUMARADAS

 • O horario das lumaradas establécese a partir das 18:00 horas do dia 23 de xuño ata as 3:30h do día 24 de xuño.
 • As lumaradas non poderán ten unha altura superior á que determinen os Servizos de Emerencias e Seguridade Municipais que as inspeccionen, e que en todo caso estara en función da sua situacion, das distancias a edificios e a outros elementos do ámbito.
 • Non se poderán realizar lumaradas preto de colectores, vehículos, vivendas, etc. (seguindo os criterios do punto anterior e en todo caso cunha separación mínima de 15 metros).
 • Non esta permitido a realización de lumaradas nas zonas verdes e parques infantís, incluindo os 15 metros da sua contorna.
 • Non está permitido o uso de combustibles nin acelerantes nas lumaradas, sardiñadas, barbacoas e similares.
 • Non se poderán acender lumaradas sen unha proteccion do chan con area ou materiais similares.
 • As sardiñadas, barbacoas e similares non poderan realizarse ocupando calzadas nin entorpecer a circulacion de vehículos; deberan contar con illamento térmico e limparase ao finalizar, debendo de comprobarse que e s t á apagados os rescaldos antes de rematar; a barbacoas, grella ou similar n o podera estar apoiada diretamente no chan (altura minima 40 centímetros).
 • Deberán contar con extintor ou sistema similar para actuación ante emerxencias.
 • Nas zonas onde se realicen as lumaradas, sardinadas, barbacoas e similares, unha vez finalizadas, as persoas responsables das mesmas deberán restablecer as condicións de limpeza, seguridade, hixiene e ornato publico.

2. SERVIZOS DE SEGURIDADE E EMERXENCIAS

Os servizos de Seguridade e Emerxencias Municipais (Policia Local e Protección Civil) velaran polo cumprimento do regulado nesta disposicion e no resto das ordenanzas municipais, de forma que no suposto de que as persoas responsables de instalacións, actos, eventos (incluidos a celebracion de lumaradas, sardinadas, barbacoas ou similares) non as retiren ou modifiquen voluntariamente en caso de ser requiridos para iso por razóns de seguridade, poidan proceder à sua retirada inmediata e traslado onde se estime necesario, Iso sen prexuizo dainiciacion, se e o caso, do expediente sancionador que puidese corresponder.

3. EVENTOS E ACTOS, SARDIÑADAS, BARBACOAS E SIMILARES EN ESPAZOS PÚBLICOS EPRIVADOS

Recordase que a celebracion de lumaradas, sardinadas, barbacoas ou actos similares con motivo da celebración das festas de San Xoán están suxeitas a COMUNICACION PREVIA ao Concello por escrito ou e-mail (sanxoan@culleredo.es) indicando datos da persoa responsable (DNI, enderezo e teletono de contacto) asi como ubicación exacta da parcela ou solar onde se vai celebrar a lumarada (plano de situación ou referencia catastral).

O prazo para realizar as comunicacions remata o 22 de xuño (as solicitadas fóra de prazo consideraranse non autorizadas)

4. INFRACCIÓNS

Nos supostos previstos na lexislacion vixente e sempre que existan razons de seguridade que o aconsellen, a Policia Local podera proceder, como medida preventiva ao comiso e retirada de todo tipo de materiais, instalacions ou bens mobles en xeral, logo de requirimento aos interesados cando iso tose posible. se a comida tose perecedoira, procederase a sua destrucion ou entrega a centros benéficos. 

5. NORMAS COMPLEMENTARIAS

A concellaria delegada de Seguridade Cidaáa queda autorizada para ditar as instrucións complementarias que as circunstancias e o desenvolvemento dos Testexos esixan.

A Alcaldia agradece a colaboracion de todos/as os/as vecinos/as de culleredo, asi como a todos/as os/as visitantes que estes dias nos acompanen na celebracion das festas do San Xoán 2023.

Vista previaAdxuntoTamaño
bando-14062023130654.pdf223.44 KB

Sede electrónica

Trámites en liña, taboleiro oficial, carpeta cidadá...

 

Canle Culleredo

Emisións en directo e material audiovisual.

 

Teléfonos de interese

 • Casa do Concello981.677.777
 • A Escada981.664.452
 • C.F.Pablo Picasso981.664.204
 • Centro de información ás mulleres (CIM)981.654.570
 • Centro municipal asociativo981.652.122
 • Conservatorio de Música981.667.798
 • Edificio usos múltiples981.665.597
 • Policia Local981.677.755
 • Protección Civil981.651.879
 • Servizos sociais de O Burgo981.654.570
 • Servizos sociais de Vilaboa981.660.079
 • Villa Melania981.650.077

Séguenos en Twitter

El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER

Patrocina