Estrutura Política

 

Área de Presidencia

 

A Área de Presidencia correspóndelle a coordinación das diferentes áreas municipais, relacións institucionais, a xestión das políticas de calidade do Concello, protocolo. Incorpora esta área o control da xestión, a xestión do catastro.

Ocúpase esta área da xestión económica do Concello, seguimento e control dos orzamentos, xestión económica e financeira da Administración, seguimento do control das inversións, preparación dos orzamentos, xestión de pagamentos e cobramentos, xestión tributaria e de recadación, política fiscal, preparación das ordenanzas fiscais.

A esta área correspóndelle tamén a xestión patrimonial do Concello, inventario de bens, dereitos e obrigas, administración e defensa do patrimonio municipal, adquisición de bens por expropiación forzosa, agás nos casos de expropiacións urbanísticas.No eido da contratación, esta área asume a xestión dos procedementos de contratación do Concello.

Asignase a esta área a xestión das políticas municipais de transportes e telecomunicacións, informática e administración electrónica.

Correspóndelle tamén a esta área todas aquelas materias non asignadas expresamente a outra área de goberno.

Responsable político: D. Julio Sacristán de Diego, Alcalde.

Sede: Casa do Concello

Rúa do Concello, 12 - Tarrío

Tlfno: 981 677 777

 

Área de Benestar social e Igualdade

 

Esta área xestiona as políticas municipais de prestación de servizos asistenciais ós cidadáns, de atención a situacións de marxinación e exclusión social, políticas de inmigración, muller e atención á terceira idade, e políticas de igualdade.

Nos campos da sanidade intégrase nesta área as políticas municipais de protección de salubridade pública, información e defensa de consumidores e usuarios, xestión das competencias municipais en materia de consumo, cemiterios e servizos funerarios.

Ocúpase tamén este área do voluntariado.

Responsable político: D. María Guadalupe Pombo Carril, 2ª Tenente de Alcalde.

Sede: Centro municipal de Servizos Sociais

Rúa Costa da Lonxa, 7 - O Burgo

Tlfno: 981 654 570

Delégase nesta Concelleira a dirección política da área de benestar social e igualdade así como o exercicio das seguintes atribucións da Alcaldía, delegación que inclúe a dirección dos servizos administrativos e a facultade de dictar actos administrativos que afecten a terceiros:
 
A) De xeito xenérico:
 
a) Tódalas competencias atribuídas á alcaldía e comprendidas dentro da área de goberno citada que non estean declaradas indelegables polas normas ou ben que queden expresamente reservadas á alcaldía ou atribuídas a outros órganos de goberno do Concello. Inclúese expresamente a facultade de dicta-las resolucións que procedan nos procedementos de execución forzosa dos actos administrativos dictados en uso da delegación conferida.
 
b) A resolución das peticións de acceso á información en trámite que correspondan a materias obxecto da delegación, que  presenten  os interesados no procedemento ou terceiras persoas que acrediten un interese lexítimo ou directo.
 
c)A sinatura de propostas dirixidas á alcaldía, ó Pleno ou á Xunta de Goberno Local en materias incluídas dentro do ámbito da delegación.
 
d) O exercicio da potestade sancionadora nas materias comprendidas dentro da área de goberno.

B) En materia de benestar:
 
a) A resolución dos procedementos de solicitudes de prestacións sociais.
 
b) A resolución das solicitudes de tarxetas de estacionamento  para persoas con mobilidade reduccida.
 
c) A resolución das solicitudes de subvencións e axudas a particulares en materias incluídas dentro do ámbito da delegación, de acordo co que dispoñan as normas en vigor e as bases de execución do orzamento. Neste caso, a facultade de concesión de subvencións  e axudas leva engadida a de aproba-lo gasto correspondente.

 

Área de Réxime Interior, Patrimonio e Contratación

 

A esta área correspóndelle, a xestión de persoal, os aspectos relativos á organización do Concello e ós métodos de traballo, a coordinación do funcionamento da Administración municipal, a axilización da tramitación de procedementos, a política de información aos cidadás.

Correspóndelle tamén o impulso e difusión do uso das tecnoloxías da información e o coñecemento no funcionamento da Administración.

A esta área correspóndelle tamén a xestión patrimonial do Concello, inventario de bens, dereitos e obrigas, administración e defensa do patrimonio municipal.

No eido da contratación esta área asume a xestión dos procedementos de contratación do Concello.

Ocúpase tamén este área do seguimento e control de investimentos, autorización, disposición de gastos, recoñecemento de obrigas e ordenación de  pagamentos, así como da aprobación das liquidacións de ingresos.

Responsable político: Dª. Marta María Iglesias Becerra, 6ª Tenente de Alcalde.

Sede: Casa do Concello

Rúa do Concello, 12 - Tarrío

Tlfno: 981 677 777 

Delégase nesta Concelleira a dirección política da área de réxime interior, patrimonio e contratación, así como o exercicio das seguintes atribucións da Alcaldía, delegación que inclúe a dirección dos servizos administrativos e a facultade de dictar actos administrativos que afecten a terceiros:
 
A) De xeito xenérico:
 
a) Tódalas competencias atribuídas á alcaldía e comprendidas dentro da área de goberno citada que non estean declaradas indelegables polas normas ou ben que queden expresamente reservadas á alcaldía ou atribuídas a outros órganos de goberno do Concello. Inclúese expresamente a facultade de dicta-las resolucións que procedan nos procedementos de execución forzosa dos actos administrativos dictados en uso da delegación conferida.
 
b) A resolución das peticións de acceso á información en trámite que correspondan a materias obxecto da delegación, que  presenten  os interesados no procedemento ou terceiras persoas que acrediten un interese lexítimo ou directo.
 
c) A sinatura de propostas dirixidas á alcaldía, ó Pleno ou á Xunta de Goberno Local en materias incluídas dentro do ámbito da delegación.
 
d) O exercicio da potestade sancionadora nas materias incluídas na área da delegación.
 
B)  En materia de persoal:
 
a) O exercicio das atribucións que correspondan nos procedementos de selección de personal funcionario, de carreira ou interino, e laboral, permanente ou temporal non delegadas por esta Alcaldía noutros órganos de goberno.
 
b) O exercicio das atribucións que correspondan nos concursos de provisión de postos de traballo do Concello (temporais ou definitivos) non delegados noutros órganos de goberno, agás os relativos a funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal, así como dos procedementos de provisión de postos de traballo do Concello mediante libre designación.
 
c) A distribución das retribucións complementarias que non sexan fixas nin periódicas, referidas a complemento de productividade, gratificacións individuais, horas extraordinarias , quilometraxe do persoal, indemnizacións , dietas por asistencias a tribunais ou comisións de selección,  asistencias a sesións de órganos colexiados de goberno, comisións informativas,  comisión especial de contas, mesa de contratación, xunta de voceiros polos membros da Corporación.
 
d) Resolver, autorizar, dispoñer o gasto , recoñecer a obriga e a ordenación do pagamento da nómina do persoal do Concello.
 
e) A resolución das solicitudes de permisos, vacacións e licenzas do persoal, agás as relativas aos/ás funcionarios de Administración local con habilitación de carácter estatal, que corresponderán á Alcaldía.
 
f) As resolucións relativas ás situacións administrativas do persoal, así como as referentes a  recoñecemento  de servizos previos, de consolidación de grao persoal, e trienios, agás nos casos de funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal, que corresponderá á Alcaldía.
 
g) A concesión de anticipos ao persoal.
 
h) O nomeamento de persoal funcionario, de carreira e interino.
 
i) A formalización dos contratos do persoal laboral, así como as súas prórrogas.
 
j) Instruir e resolver os procedementos sancionadores en materia disciplinaria do persoal funcionario ou laboral do Concello.
 
k) As resolucións sobre materias de acción social.
 
l) A sinatura dos certificados de servizos previos do persoal ao servizo do Concello.
 
C) Na materia de economía e facenda:

a) O desenvolvemento da xestión económica de acordo co orzamento aprobado polo Pleno, a disposición de gastos dentro dos límites sinalados á competencia da Alcaldía no artigo 21.1.f) da Lei 7/1985, de 2 de abril, concertar operacións de crédito, con exclusión das contempladas no artigo 158.5 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, sempre que estean previstas no orzamento e o seu importe non supere o establecido na normativa aplicable, así como as operacións de tesourería dentro dos límites que as normas en vigor atribúan ó Alcalde

b) A autorización , diposición de gastos, recoñocemento de obrigas e  ordenación de pagamentos e a rendición de contas, de acordo co disposto pola Lei reguladora das facendas locais

c) A aprobación de liquidacións tributarias

d) A concesión de pagamentos a xustificar e anticipos de caixa fixa, de acordo co estipulado na normativa reguladora das facendas locais e nas bases de execución do orzamento

e) O exercicio das facultades que corresponden á Alcaldía en materia de xestión tributaria

D) Na materia de contratación:

a) A aprobación e formalización de contratos e concesións de toda clase dentro dos límites cuantitativos e temporais que para o alcalde establece a normativa vixente.

b) Exerce-las facultades e prerrogativas que lle corresponden ó órgano de contratación nos contratos ós que se refire o apartado anterior

c) A aprobación das certificacións de obra e das facturas.

E) Na materia de patrimonio:

a) A adquisición de bens e dereitos dentro dos límites que para a competencia do Alcalde sinala a normativa vixente.

b) O exercicio das potestades de defensa dos bens públicos que atribúe ó Concello a normativa aplicable, dentro dos límites de competencia da Alcaldía

c) O exercicio das facultades atribuídas ó alcalde para a administración dos bens municipais

d) A reclamacións por danos causados a bens integrantes do patrimonio municipal.

e) A xestión do inventario municipal de bens, dereitos e obrigas, de acordo co disposto na normativa específica aplicable.

f) O exercicio das facultades atribuídas ó alcalde nos procedementos de expropiación forzosa, agás nos casos de expropiacións urbanísticas.

 

Área de Urbanismo

 

Esta área comprende a xestión das competencias municipais sobre a ordenación do territorio e o urbanismo, cuestións relativas a plans e instrumentos de ordenación urbanística, xestión urbanística, concesión de licencias urbanísticas e de actividades, disciplina urbanística, expropiacións por razóns de urbanismo, redacción de instrumentos de ordenación urbanística.

Responsable político: D. Diego Antonio Taibo Monelos, 3º Tenente de Alcalde.

Sede: Casa do Concello

Rúa do Concello, 12 - Tarrío

Tlfno: 981 677 777 

Delégase neste Concelleiro a dirección política da área  de Urbanismo, así como o exercicio das seguintes atribucións da Alcaldía, delegación que inclúe a dirección dos servizos administrativos e a facultade de dictar actos administrativos que afecten a terceiros:
 
a) De xeito xenérico tódalas competencias atribuídas ao alcalde e comprendidas dentro da área de goberno que non estean declaradas indelegables polas normas ou ben que estean expresamente atribuídas a outros órganos de goberno do Concello. Inclúese expresamente a facultade de dita-las resolucións que procedan nos procedementos de execución forzosa dos actos administrativos dictados en uso da delegación conferida.
 
b)  A resolución das peticións de información nos procedementos en trámite que correspondan a materias obxecto da delegación, que presenten  interesados  no procedemento ou terceiras persoas que acrediten un interés lexítimo e directo.
 
c) O exercicio da potestade sancionadora nas materias comprendidas dentro da área de goberno.
 
d) A sinatura de propostas dirixidas á Alcaldía, Pleno ou Xunta de Goberno Local en materias incluídas dentro do ámbito da delegación.
 
e) Outorgamento e denegación  de licenzas urbanísticas en uso das competencias municipais de intervención no uso e edificación do solo, de acordo co disposto pola Lei 9/2002, de 31 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, prórrogas de licenzas, cambios de titularidade, declaracións de caducidade e resolución de cantos  incidentes se produzan nos expedientes de obras maiores, menores, usos, parcelacións, de primeira ocupación ou calquera outra actuación relacionada co previsto no artigo 194 da Lei 9/2002, sobre intervención na edificación e uso do solo.
 
f) A concesión de licenzas para o exercicio de actividades.
 
g) Dictar ordes de execución en relación ao deber de conservación, uso e rehabilitación regulados no artigo 9 e 199 da Lei 9/2002, agás as relativas ao deber de conservación, uso e rehabilitación de fincas e cunetas.
 
h) Dictar actos de trámite e resolución de expedientes de declaración  de ruína .
 
i) Dictar actos de trámite e actos definitivos en materia de protección e reposición da legalidade urbanística, incluída a adopción de medidas cautelares, a imposición de multas coerciticas ou outros medios de execución subsidiaria.
 
j) A aprobación dos proxectos de urbanización
 
k) Autorizar  a devolución de  de garantías prestadas para garanti-las obrigas de urbanizar.
 
l) As atribucións conferidas ao Alcalde nos procedementos de expropiación por razóns urbanísticas.
 
ll) A concesión de subvencións a particulares en materias incluídas dentro do seu ámbito de delegación, de acordo co que dispoñan as normas en vigor e as bases de execución do orzamento. Neste caso, a facultade de concesión de subvencións leva engadida a de aproba-lo gasto correspondente.
 
m) O exercicio da potestade sancionadora en materia urbanística, de acordo coa súa normativa específica.

 

Área de Seguridade Cidadá, Medio Ambiente, Servizos e Obras

 

A esta Área correspóndelle a xestión da seguridade cidadá, control e ordenación do tráfico en vías urbanas, protección civil, Policía Local, mobilidade e as autorizacións para ocupacións de vías públicas.

No eido dos  servizos  xestiona os servicios básicos municipais, ciclo da auga, recollida de residuos, limpeza de vías públicas, alumeado público. Inclúese o mantemento de vías públicas e infraestructuras urbanas (mobiliario urbano, redes de servicios...), a inspección e control de servicios públicos que se prestan a través de terceiros, o mantemento e conservación de parques, xardíns e zonas verdes, así como o mantemento de edificios e instalacións municipais, a xestión da utilización da vía pública , as autorizacións  relativas á posesión de animais potencialmente perigosos.

No eido do medio ambiente correspóndelle a xestión das políticas municipais de medio ambiente.

Asemade correspóndelle a planificación das obras municipais, a preparación dos plans de obras e a aprobación de proxectos de obras de nova planta.

Ese área asume tamén a política de comunicación e a radio municipal.

Responsable político: D. José Ramón Rioboo Castro, 1º Tenente de Alcalde.

Medio Ambiente, Servizos e Obras

Sede: Casa do Concello

Rúa do Concello, 12 - Tarrío

Tlfno: 981 677 777

Seguridade Cidadá

Sede: Villa Lucinda

Rúa María Cagiao, 10 - Rutis

Tlfno: 981 677 755

Delégase neste Concelleiro a dirección política da área de seguridade cidadá, medio ambiente , servizos e obras así como o exercicio das seguintes atribucións da Alcaldía, delegación que inclúe a dirección dos servizos administrativos e a facultade de dictar actos administrativos que afecten a terceiros:
 
a) De xeito xenérico tódalas competencias atribuídas ao alcalde e comprendidas dentro da área de goberno que non estean declaradas indelegables polas normas ou ben que estean expresamente atribuídas a outros órganos de goberno do Concello. Inclúese expresamente a facultade de dita-las resolucións que procedan nos procedementos de execución forzosa dos actos administrativos dictados en uso da delegación conferida.
 
b)  A resolución das peticións de información nos procedementos en trámite que correspondan a materias obxecto da delegación, que presenten os interesados  no procedemento ou terceiras persoas que acrediten un interés lexítimo e directo.
 
c) O exercicio da potestade sancionadora nas materias comprendidas dentro da área de goberno.
 
d) A sinatura de propostas dirixidas á Alcaldía, Pleno ou Xunta de Goberno Local en materias incluídas dentro do ámbito da delegación.
 
B) En materia de seguridade cidadá
 
a) Exerce-la xefatura da Policía Local, sen prexuízo da Xefatura Superior de todo o persoal que corresponde ao Alcalde.
 
b) Aprobar as quendas de traballo da Policía Local.
 
c) O outorgamento de licenzas para o uso especial da vía pública.

C) En materia de medio ambiente, servizos e obras
 
a) A aprobación dos proxectos de obras municipais, e dos plans de seguridade e saúde destas.
 
b) A concesión de licenzas para a posesión de animais potencialmente perigosos.

c) Ditar ordes de execución en relación ao deber de conservación, uso e rehabilitación de fincas e cunetas regulados no artigo 9 e 199 da Lei 9/2002.

d) Transporte público en vehículos da clase A.

 

Área de Desenvolvemento Socioeconómico, Turismo e Festas

 

Este área xestiona as políticas municipais tendentes á dinamización e potenciación da vida económica  local , a fixación de obxectivos para a promoción das actividades económicas do Concello, as relacións cos axentes sociais e o fomento de actividades económicas, todo isto a través da cooperación en plans daquelas políticas públicas que incentiven ou propugnen o desenvolvemento de sectores productivos e de actividades económicas para un desenvolvemento axeitado da vida económica do municipio.

Esta área xestiona os plans de formación con organismos públicos,e os programas de cooperación así como  a xestión das escolas obradorios.

Correspóndelle a esta área a xestión de políticas municipais en materia de comercio,  e as relacións coas asociacións de empresarios e comerciantes.

No eido da dinamización local, correspóndelle a esta área a xestión de políticas municipais en materia de promoción dos valores turísticos do Concello, mercados, feiras, eventos e festas.

Responsable político: D. Juan Carlos Iglesias Lobelle, 5º Tenente de Alcalde.

Sede: Centro de Formación Pablo Picasso

Rúa Antonio Machado, s/n - O Burgo

Tlfno: 981 664 204

Delégase neste Concelleiro a dirección política da área de desenvolvemento socioeconómico, turismo e festas, así como o exercicio das seguintes atribucións da Alcaldía, delegación que inclúe a dirección dos servizos administrativos e a facultade de dictar actos administrativos que afecten a terceiros:
 
a) De xeito xenérico, tódalas competencias atribuídas ao alcalde e comprendidas dentro da área de goberno que non estean declaradas indelegables polas normas ou ben que estean expresamente atribuídas a outros órganos de goberno do Concello. Inclúese expresamente a facultade de dita-las resolucións que procedan nos procedementos de execución forzosa dos actos administrativos dictados en uso da delegación conferida.
 
b)  A resolución das peticións de información nos procedementos en trámite que correspondan a materias obxecto da delegación, que presenten os interesados  no procedemento ou terceiras persoas que acrediten un interés lexítimo e directo.
 
c) O exercicio da potestade sancionadora nas materias comprendidas dentro da área de goberno.
 
d) A sinatura de propostas dirixidas á Alcaldía, Pleno ou Xunta de Goberno Local en materias incluídas dentro do ámbito da delegación.
 
B) De xeito específico:
 
a) As autorizacións para a celebración de espectáculos públicos na vía pública, incluída a ocupación desta.

b) A autorización da celebración de festas locais, incluída a autorización para a ocupación da vía pública con casetas, palcos e atraccións de feiras.

c) As autorizacións para o exercicio da venda ambulante.

 

Área de Educación, Cultura e Participación Cidadá

 

Este área xestiona as políticas municipais de promoción da cultura e equipamentos culturais, museos e exposicións de acordo coas competencias que teña atribuídas o Concello. Tamén se ocupa este área da vixiancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria e da cooperación coas Administracións educativas na obtención dos terreos necesarios para a construcción de novos centros docentes, a conservación, mantemento e vixiancia dos edificios de titularidade municipal destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de educación especial, e a utilziación dos equipamentos educativos de competencia municipal e a programación.

 No eido da participación cidadá correspóndelle a xestión das políticas municipais de participación cidadá.

Responsable político: Dª. María del Carmen Varela Corbelle, 4ª Tenente de Alcalde.

Sede: Edificio Servizos Múltiples

Rúa Ramón Cabanillas, 14 - O Burgo

Tlfno: 981 665 597

Delégase nesta Concelleira a dirección política da área de educación, cultura e participación cidadá, así como o exercicio das seguintes atribucións da Alcaldía, delegación que inclúe a dirección dos servizos administrativos e a facultade de dictar actos administrativos que afecten a terceiros.
 
a) De xeito xenérico,tódalas competencias atribuídas á alcaldía e comprendidas dentro da área de goberno citada que non estean declaradas indelegables polas normas ou ben que queden expresamente reservadas á alcaldía ou atribuídas a outros órganos de goberno do Concello. Inclúese expresamente a facultade de dicta-las resolucións que procedan nos procedementos de execución forzosa dos actos administrativos dictados en uso da delegación conferida.
 
b) A resolución das peticións de acceso á información en trámite que correspondan a materias obxecto da delegación, que  presenten  os interesados no procedemento ou terceiras persoas que acrediten un interese lexítimo ou directo.
 
c) A sinatura de propostas dirixidas á alcaldía, ó Pleno ou á Xunta de Goberno Local en materias incluídas dentro do ámbito da delegación.
 
d) O exercicio da potestade sancionadora nas materias incluídas na área da delegación, agás en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial que se reserva á Alcaldía.

 

Área de Deportes e Ocupación do tempo libre

 

Este área xestiona as políticas municipais en materia de promoción do deporte, instalacións deportivas . As relacións con clubs, entidades e asociacións deportivas, así como a relación coas federacións deportivas.

Xestiona tamén as políticas municipais de ocupación do tempo libre dirixidas á mocidade, a programación de actividades e das infraestruturas, relacións con entidades xuvenís e locais de ensaio.

Responsable político:  D. Miguel Suárez García, 7º Tenente de Alcalde.

Sede: Edificio Servizos Múltiples

Rúa Ramón Cabanillas, 14 - O Burgo

Tlfno: 981 665 597

Delégase neste Concelleiro a dirección política da área de deportes e ocupación do tempo libre, así como o exercicio das seguintes atribucións da Alcaldía, delegación que inclúe a dirección dos servizos administrativos e a facultade de dictar actos administrativos que afecten a terceiros:
 
a)De xeito xenérico tódalas competencias atribuídas á alcaldía e comprendidas dentro da área de goberno citada que non estean declaradas indelegables polas normas ou ben que queden expresamente reservadas á alcaldía ou atribuídas a outros órganos de goberno do Concello. Inclúese expresamente a facultade de dicta-las resolucións que procedan nos procedementos de execución forzosa dos actos administrativos dictados en uso da delegación conferida.
 
b) A resolución das peticións de acceso á información en trámite que correspondan a materias obxecto da delegación, que  presenten  os interesados no procedemento ou terceiras persoas que acrediten un interese lexítimo ou directo.
 
c) A sinatura de propostas dirixidas á alcaldía, ó Pleno ou á Xunta de Goberno Local en materias incluídas dentro do ámbito da delegación.
 
d) O exercicio da potestade sancionadora nas materias incluídas na área da delegación, agás en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial que se reserva á Alcaldía.

Teléfonos de interese

 • Casa do Concello981.677.777
 • A Escada981.664.452
 • C.F.Pablo Picasso981.664.204
 • Centro de información ás mulleres (CIM)981.654.570
 • Centro municipal asociativo981.652.122
 • Conservatorio de Música981.667.798
 • Edificio usos múltiples981.665.597
 • Policia Local981.677.755
 • Protección Civil981.651.879
 • Servizos sociais de O Burgo981.654.570
 • Servizos sociais de Vilaboa981.660.079
 • Villa Melania981.650.077

Séguenos en Twitter

Envíanos as tuas dúbidas

El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER

Patrocina