Retribucións percibidas anualmente

DETERMINACIÓN DOS CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA E PARCIAL

PLENO MUNICIPAL DO 29 DE XUÑO DE 2015

“Primeiro.- Aprobar a dedicación exclusiva, en réxime de xornada completa, dos seguintes cargos da Corporación, coas retribucións que se indican e a correspondente alta na Seguridade Social:

 • Alcalde-Presidente. Percibirá 51.666 € ao ano, en 14 pagas de igual importe.
 • Concelleiro delegado da Área de Seguridade cidadá, Medio Ambiente, Servizos e Obras. Percibirá 36.400 € ao ano, en 14 pagas de igual importe.
 • Concelleira delegada da Área de Benestar social e Igualdade. Percibirá 36.400 € ao ano, en 14 pagas de igual importe.
 • Concelleira delegada da Área de Educación, Cultura e Participación cidadá. Percibirá 36.400 € ao ano, en 14 pagas de igual importe.

Segundo.- Aprobar a dedicación parcial, en réxime de media xornada (dedicación mínima 5 horas diarias de luns a sábado) do seguinte cargo da Corporación, coas retribucións que se indican e a correspondente alta na Seguridade Social:

 • Concelleira delegada do Servizo de Persoal e Novas Tecnoloxías. Percibirá 18.200 € ao ano, en 14 pagas de igual importe.

Terceiro.- De conformidade co disposto no artigo 14 parágrafo 4 do regulamento orgánico municipal, declarar expresamente a compatibilidade concelleira delegada do Servizo de Persoal e Novas Tecnoloxías, dona Marta María Figueroa Fuentes

Cuarto.- A contía das retribucións fixadas nos apartados anteriores será actualizada cada 1 de xaneiro, sen necesidade de acordo plenario adicional, de acordo co que sinale a Lei de presupostos xerais do Estado para todo o persoal ó servizo do sector público.”

 

PLENO MUNICIPAL DO 10 DE SETEMBRO DE 2015

Modificar a partir do día 1 de outubro de 2015 as retribucións do alcalde-presidente (cargo da corporación con dedicación exclusiva), que quedan establecidas de acordo co seguinte detalle:

Alcalde-Presidente. Percibirá 43.744,00 € ao ano, en 14 pagas de igual importe.

A contía da retribucións fixada será actualizada cada 1 de xaneiro, sen necesidade de acordo plenario adicional, de acordo co que sinale a Lei de presupostos xerais do Estado para todo o persoal ó servizo do sector público.”

 

PLENO MUNICIPAL DE DATA 22 DE NOVEMBRO DE 2017

 

Primeiro.- Modificar o acordo de aprobación de dedicación exclusiva, en réxime de xornada completa, substituíndo

 • a dedicación exclusiva ao Concelleiro delegado da área de seguridade cidadá, medio ambiente, servizos e obras pola dedicación exclusiva á Concelleira delegada da área de seguridade cidadá, recursos humanos e réxime interior.

 • a dedicación exclusiva da Concelleira de benestar social e igualdade pola dedicación exclusiva á Concelleira delegada de facenda, patrimonio e contratación.

Segundo.- Modificar o acordo de aprobación de dedicación parcial substituíndo a dedicación parcial á Concelleira delegada do servizo de persoal e novas tecnoloxías pola dedicación parcial á Concelleira delegada de participación cidadá e conservatorio e de conformidade co disposto no artigo 14 parágrafo 4 do regulamento orgánico municipal, declarar expresamente a compatibilidade desta concelleira para poder desenvolver algún outro traballo remunerado.

 

INDEMNIZACIÓNS POR ASISTENCIAS DOS/AS SRES/AS CONCELLEIROS/AS ÁS SESIÓNS DE ÓRGANOS COLEXIADOS

PLENO MUNICIPAL DO 29 DE XUÑO DE 2015

Primeiro. Determinar o importe das retribucións que percibirán os membros da Corporación que non teñan dedicación exclusiva ou parcial por asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados municipais que se indican:

Por asistencia a cada sesión do Concello Pleno 200 euros

Por asistencia a cada sesión da Xunta de Voceiros 300 euros

Por asistencia a cada sesión da Xunta de Goberno Local 250 euros

Por asistencia a cada sesión das Comisións Informativas 150 euros

Para a aplicación do presente acordo, teranse en conta as seguintes consideracións:

 1. Percibirán asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da Corporación, os membros da Corporación que non teñan dedicación exclusiva e parcial, tanto nesta corporación como en calquera outra administración pública.
 2. Computaranse as asistencias a tódalas sesións celebradas do Pleno, Xunta de Goberno Local, Comisións Informativas e Xunta de Voceiros, sexan ordinarias ou extraordinarias.
 3. A asistencia a varias sesións dos órganos anteriormente citados no mesmo día computarase como unha soa asistencia, percibíndose en este caso só a correspondente a de maior contía.”

 

Sede electrónica

Información dos procedementos do catálogo municipal, descarga de solicitudes, rexistro telemático...

Acceda aos servizos

 

Teléfonos de interese

 • Casa do Concello981.677.777
 • A Escada981.664.452
 • C.F.Pablo Picasso981.664.204
 • Centro de información ás mulleres (CIM)981.654.570
 • Centro municipal asociativo981.652.122
 • Conservatorio de Música981.667.798
 • Edificio usos múltiples981.665.597
 • Policia Local981.677.755
 • Protección Civil981.651.879
 • Servizos sociais de O Burgo981.654.570
 • Servizos sociais de Vilaboa981.660.079
 • Villa Melania981.650.077

Séguenos en Twitter

Envíanos as tuas dúbidas

El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER

Patrocina